Czwarty Zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej odbył się w Białymstoku w dniach 14-16 października 2005 r.

Protokól z Zebrania Komitetu

Zebranie Komitetu odbyło się podczas 4. zjazdu Polskiej Młodzieży Esperanckiej w Białymstoku. W zebraniu wzięło udział 5 członków Komitetu (lista obecności w Załączniku 1).

Zebranie otworzyła Irmina, przedstawiając porządek obrad. Następnie przystąpiono do omawiania pierwszego punktu, czyli planów PEJ na rok 2006.

Irmina i Janusz przedstawili pomysł na zorganizowanie w pierwszej połowie 2006 roku seminarium polsko-niemiecko-czeskiego. Pomysł został już wcześniej skonsultowany z przedstawicielami GEJ i ĈEJ, którzy wyrazili wstępnie gotowość do współpracy. Ustalono, że po zebraniu opracowana zostanie bardziej szczegółowa oferta (co PEJ może zaoferować, a czego oczekuje od Niemców i Czechów), która następnia zostanie przesłana do władz niemieckiej i czeskiej organizacji.

Następnie poruszono temat rozwijania struktur regionalnych. Tobiasz zapowiedział, że na stronie PEJ zostanie wkrótce zamieszczony cennik książek esperanckich, które członkowie naszej organizacji mogliby kupować po preferencyjnych cenach. Książki (głównie podręczniki i słowniki) mogłyby być przydatne przy organizowaniu kursów esperanta w klubach i innych lokalnych ośrodkach esperanckich. Irmina poinformowała, że klub Varsovia Vento przygotowuje prezentację o esperancie, którą będzie można wykorzystać podczas prelekcji w szkołach w całej Polsce. Ustalono, że inne materiały informacyjne (ulotki, plakaty itp.) zostaną zaprojektowane podczas planowanego seminarium.

Irmina przypomniała, że w grudniu odbędzie się w Zakopanem Ago-Semajno, impreza sylwestrowa organizowana przez klub Varsovia Vento. Padła propozycja, żeby w organizację Ago-Semajno bardziej zaangażowała się nasza organizacja. Po krótkiej dyskusji zadecydowano jednak, że ograniczymy się do zaproszenia wszystkich PEJ-owców do udziału w tej imprezie.

Następnie głos zabrał Łukasz, który podzielił się wrażeniami z seminarium szkoleniowego, które odbyło się kilka miesięcy wcześniej na Słowacji, a w którym uczestniczył z ramienia PEJ.

Kolejny punkt obrad dotyczył spraw finansowych. Irmina omówiła stan finansowy naszej organizacji – poprawił się on znacznie w ostatnich miesiącach, głównie za sprawą wpływów z IJK w Zakopanem. Następnie Irmina zaprezentowała projekt budżetu na rok 2006 (patrz Załącznik 2). Został on przyjęty jednogłośnie.

Po omówieniu spraw finansowych poruszono kwestię zbliżających się wyborów do Komitetu i Zarządu. Ustalono, że nowy Komitet zostanie wybrany w wyborach internetowych jeszcze przed kolejnym zjazdem. Irmina zobowiązała się uzgodnić z Tomkiem, czy takie rozwiązanie jest realne.

Irmina poinformowała o zbliżającym się zjeździe TEJK (Tut-Eŭropa Junulara Konferenco), który odbędzie się w Turynie. Wstępnie chęć reprezentowania PEJ na tym spotkaniu zgłosił Łukasz Korczewski.

Następnie Irmina, Janusz i Tobiasz przedstawili pomysł zorganizowania wśród członków PEJ konkursu na ulotkę informacyjną o esperanto. Nagrodą dla zwycięzcy miałoby być opłacone uczestnictwo w jakiejś imprezie esperanckiej. Po dyskusji zdecydowano, że PEJ sfinansuje zwycięzcy uczestnictwo w najbliższym Ago-Semajno w Zakopanem. Odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursu wziął na siebie Tobiasz.

Tobiasz poruszył następnie pomysł organizowania w szkołach prelekcji o esperancie. Przedstawił on projekt listu z propozycją przeprowadzenia takiej prelekcji, który miałby być rozsyłany do szkół. Ustalono, że do tematu prelekcji powróci się, kiedy gotowe będą prezentacje i materiały, które można będzie podczas takich spotkań wykorzystać.

Padła również propozycja produkcji gadżetów esperanckich (koszulek, długopisów, wizytówek itp.). Gadżety te miałyby później być sprzedawane podczas międzynarodowych imprez esperanckich. Zdecydowano, że PEJ przeznaczy na ich produkcję 1500 zł.

Na wniosek Tobiasza Komitet przyjął uchwałę potwierdzającą, że PEJ nadal będzie sprawować patronat nad Arkonesem.

Na koniec ustalono wstępnie, że kolejny zjazd PEJ odbędzie się w marcu 2006 r. w Warszawie.

Na tym obrady zakończono.

protokołował
Janusz Myzik
(sekretarz PEJ)

Załącznik 1 – Lista obecności

Członkowie Komitetu:

  1. Anna Bichta
  2. Tobiasz Kaźmierski
  3. Janusz Myzik
  4. Irmina Szustak
  5. Łukasz Żebrowski

W obradach uczestniczył również Łukasz Korczewski (bez prawa głosu).

Dodaj komentarz