Regulamin PME po zmianach z dn. 12.05.2012.

§ 1 Przepisy ogólne.
1. Polska Młodzież Esperancka, zwana dalej PME, jest organizacją zrzeszającą młodych esperantystów w Polsce, neutralną w sprawach politycznych i religijnych. Jej nazwa w języku esperanto brzmi: „Pola Esperanto-Junularo”.
2. PME stanowi młodzieżową sekcję Polskiego Związku Esperantystów, powołaną zgodnie z § 46 Statutu Polskiego Związku Esperantystów.
3. PME jest narodową sekcją TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo – Światowej Organizacji Młodzieży Esperanckiej), pozarządowej organizacji z siedzibą w Rotterdamie, będącą w roboczych stosunkach z ONZ i UNESCO.
4. PME może być członkiem innych organizacji. O przystąpieniu do nich decyduje Zjazd.

§ 2 Cele PME.
PME stawia sobie za cel:
a) nauczanie i rozpowszechnianie języka esperanto wśród polskiej młodzieży,
b) pracę na rzecz porozumienia i koordynacji działań grup młodzieży i indywidualnych młodych esperantystów w Polsce,
c) ułatwianie relacji międzyludzkich bez względu na różnice etniczne, wyznaniowe, polityczne, kulturowe, językowe, rasę i płeć,
d) reprezentowanie opinii i potrzeb polskiej młodzieży esperanckiej na forum organizacji esperanckich krajowych i zagranicznych,
e) organizowanie spotkań, seminariów i imprez młodzieżowych:
– popularyzujących esperanto,
– szkoleniowych,
– integracyjnych,
f) prowadzenie wymiany kulturalnej i turystycznej, zmierzającej do poznania życia i kultury innych narodów.

§ 3 Członkostwo.
1. Członkowie PME dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym PME może zostać każdy obywatel Polski lub obcokrajowiec przynajmniej tymczasowo zameldowany w Polsce, który:
a) 1 stycznia danego roku ma ukończone nie więcej niż 29 lat,
b) zadeklaruje przynależność do PME i opłaci roczną składkę członkowską.
3. Osoba poniżej 16 roku życia, chcąca zostać członkiem PME, powinna uzyskać zgodę ustawowych przedstawicieli.
4. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Zjazd na wniosek przynajmniej dwóch członków zwyczajnych. Członkostwo honorowe może być przyznane niezależnie od wieku, obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Jeśli członek zwyczajny, który po upływie roku nie opłacił kolejnej rocznej składki członkowskiej nie ureguluje należności na kolejny rok w ciągu 30 dni od pisemnego upomnienia przez członka Zarządu, zostaje zawieszony w prawach członkowskich. Przywrócenie w prawach członka następuje w momencie uregulowania składki członkowskiej za rok bieżący.
6. Członkostwo zwyczajne wygasa, jeśli członek 1 stycznia danego roku ma ukończone więcej niż 29 lat lub w sytuacjach uregulowanych w § 15 Statutu Polskiego Związku Esperantystów.
7. O przyjęciu albo skreśleniu z listy członków PME decyduje Zarząd.

§ 4 Władze PME.
Władze PME stanowią:
a) Zarząd
b) Zjazd

§ 5 Zarząd PME.
1. Zarząd wybierany jest w składzie 4-7 osób raz w roku przez wszystkich członków zwyczajnych PME obecnych na zjeździe wyborczym w głosowaniu tajnym.
2. Członkiem Zarządu może zostać każdy pełnoletni członek zwyczajny PME, który złoży swoją kandydaturę na piśmie albo ustnie zgłosi swoją kandydaturę uczestnicząc w zjeździe wyborczym PME osobiście. W przypadku zaproponowania kandydatury innego członka, ten musi wyrazić zgodę na kandydowanie do Zarządu. Każdy głosujący oddaje głos na nie więcej osób niż liczba funkcji w Zarządzie. Osoby, które uzyskają największe ilości głosów rozdzielają pomiędzy siebie funkcje w Zarządzie PME. W przypadku, gdy równa liczba głosów dwóch lub więcej kandydatów uniemożliwia wybór Zarządu, przeprowadza się dodatkowe głosowanie nad tymi kandydaturami.
3. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik. Przed głosowaniem skład Zarządu może być rozszerzony na wniosek członka zwyczajnego PME obecnego na zjeździe wyborczym za zgodą co najmniej 2/3 liczby wszystkich członków zwyczajnych uczestniczących w zjeździe wyborczym.
4. Funkcję przewodniczącego można sprawować maksymalnie przez 3 kadencje (niezależnie czy są to kolejne kadencje, czy też nie).
5. Decyzje wewnątrz Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma przewodniczący Zarządu lub wiceprzewodniczący w razie nieobecności przewodniczącego.
6. Do zadań Zarządu należy:
a) reprezentowanie PME na zewnątrz,
b) wykonywanie uchwał podjętych przez członków,
c) powoływanie w razie potrzeby grup roboczych i zlecanie im zadań,
d) zbieranie składek i ustalanie ich wysokości,
e) realizacja zatwierdzonego budżetu,
f) przygotowanie raportów z każdego posiedzenia Zarządu i protokołowanie przyjętych uchwał,
g) wybranie spośród członków PME osoby pełniącej funkcję “Komitatano A” w Komitecie TEJO oraz przedstawicieli PME w innych organizacjach,
h) uczestniczenie, w miarę możliwości, w posiedzeniach Zarządu Głównego PZE,
i) ustalanie wspólnego głosu Zarządu w przypadku nierozstrzygniętego głosowania na Zjeździe,
j) organizacja Zjazdów.
7. Do zadań przewodniczącego należy:
a) reprezentowanie PME na zewnątrz,
b) uczestniczenie w każdym Zjeździe (chyba, że zleci to zadanie wiceprzewodniczącemu).
8. Do zadań wiceprzewodniczącego należy:
a) podział obowiązków reprezentowania PME w uzgodnieniu z przewodniczącym,
b) wykonywanie obowiązków i przejęcie uprawnień przewodniczącego w momencie, gdy przewodniczący nie może ich wykonywać.
9. Do zadań skarbnika należy:
a) sporządzanie planu budżetu,
b) odpowiedzialność za finanse PME.
10. Do zadań sekretarza należy:
a) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu i Zjazdów
b) prowadzenie ewidencji członków PME

§ 6 Zjazd.
1. Zjazd członków PME organizowany jest raz w roku z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sytuacjach wyjątkowych Zarząd samodzielnie lub na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych PME postanawia o organizacji nadzwyczajnego Zjazdu w danym roku. Zjazd nadzwyczajny powinien odbyć się w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji.
3. Członkowie zwyczajni PME na zjeździe podejmują decyzję o terminie i miejscu kolejnego Zjazdu.
4. Członkowie zwyczajni PME obecni na Zjeździe podejmują uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów dodatkowy głos przysługuje Zarządowi, którego członkowie głosują nad wspólnym stanowiskiem.
5. Członkowie zwyczajni PME obecni na Zjeździe podejmują uchwały w sprawie:
a) zatwierdzenia planu budżetowego na następny rok rozliczeniowy,
b) przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego ustępującego Zarządu,
c) wyboru składu Zarządu w czasie zjazdu wyborczego,
d) odwołaniu członka Zarządu albo całego Zarządu.
Pozostałe uchwały wszyscy członkowie zwyczajni PME mogą podejmować na wniosek co najmniej trzech członków. Głosowanie odbywać się może drogą internetową z zachowaniem prawa tajności głosowania.

§ 7 Odwoływanie członków Zarządu.
1. Wniosek o odwołanie całego Zarządu lub członka Zarządu może złożyć co najmniej 7 członków zwyczajnych PME.
2. Wniosek taki musi zostać przedstawiony wszystkim członkom zwyczajnym PME co najmniej 30 dni przed głosowaniem. Głosowanie powinno odbyć się w terminie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 45 dni od wpłynięcia wniosku.
3. Członkowie zwyczajni PME większością co najmniej 3/5 głosów odwołują członka Zarządu. Odwoływany członek Zarządu zachowuje prawo głosu, a w razie odwołania jego miejsce zajmuje osoba wybrana przez członków zwyczajnych PME.
4. Członkowie zwyczajni większością co najmniej 2/3 głosów odwołują cały Zarząd. Członkowie odwoływanego Zarządu nie zachowują prawa głosu.
5. W przypadku odwołania całego Zarządu członkowie zwyczajni PME wybierają spośród siebie nowy Zarząd, który pełni swoje funkcje aż do następnego zjazdu wyborczego.

§ 8 Zmiana w Regulaminie.
1. Wniosek o zmianę w Regulaminie może złożyć Zarząd lub co najmniej 10 członków zwyczajnych PME co najmniej 30 dni przed głosowaniem. Głosowanie powinno odbyć się w terminie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 45 dni od wpłynięcia wniosku.
2. Wniosek taki musi zostać przedstawiony wszystkim członkom zwyczajnym PME na co najmniej 30 dni przed głosowaniem.
3. Zmiany w Regulaminie uchwalają członkowie zwyczajni PME większością co najmniej 2/3 głosów.
4. Jeśli głosowania nad odwołaniem całego Zarządu lub członka Zarządu lub głosowania nad wnioskiem o zmianę w Regulaminie mają się odbyć w terminie krótszym niż 45 dni, odbędą się one we wcześniejszym z tych terminów nawet, jeśli nie zostaną zachowane terminy o których mowa w § 7 pkt 2 i § 8 pkt 1 .

§ 9 Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Statut Polskiego Związku Esperantystów.
2. Regulamin PME wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia go przez Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów.

Do pobrania

Dodaj komentarz