1. Wstęp

  Zgodnie z wynikami wyborów, które odbyły się na 7. Zjeździe PEJ w Warszawie w dniu 31.05.2008 r. w skład Zarządu III Kadencji Polskiej Młodzieży Esperanckiej weszli:

  • Łukasz Żebrowski – przewodniczący
  • Agnieszka Rzetelska – wiceprzewodnicząca
  • Justyna Rusznica – sekretarz
  • Leszek Dobrowolski – skarbnik
  • Łukasz Korczewski – członek zarządu ds. działalności internetowej

  W niniejszym dokumencie przedstawiamy program działania Zarządu na lata 2008-2010.

 2. Przewodniczący (Łukasz Żebrowski) i wiceprzewodnicząca (Agnieszka Rzetelska)
  1. Organizacja
   1. Zjazdy

    W obecnej kadencji zarządu zamierzamy kontynuować tradycję organizowania co najmniej dwóch zjazdów naszej organizacji odbywających się za każdym razem w innym mieście, poza tradycyjnymi imprezami takimi jak Ago-Semajno, HELA (Humura Esperantista Libera Aranĝo) czy Arkones. Ich celem jest nie tylko załatwianie bieżących spraw naszej organizacji i odświeżanie istniejących już znajomości, ale również wspieranie młodych esperantystów w budowaniu lokalnych struktur. Dlatego też zamierzamy organizować nasze zjazdy w takich miejscach, gdzie możemy pomóc w rozwijaniu ruchu młodzieżowego. Oprócz tego zamierzamy również rozwijać zupełnie nową tradycję PEJ-u organizowania zjazdów wspólnie z innymi młodzieżowymi organizacjami esperanckimi, tak jak to miało miejsce już dwa razy we współpracy z Niemiecką Młodzieżą Esperancką.

   2. Działalność lokalna

    Podstawą dla rozwoju naszej organizacji są silne struktury lokalne. Niestety obecnie, poza Warszawą i Poznaniem, nie mamy większych ośrodków esperanckiego ruchu młodzieżowego. Dlatego jednym z priorytetów obecnego Zarządu będzie zdecydowane wspieranie lokalnych inicjatyw. W tym celu zamierzamy odwiedzać miejsca, gdzie działają małe grupki lub tez pojedynczy młodzi esperantyści i pomagać im w budowaniu klubów. Będziemy to realizować poprzez wspomniane już organizowanie zjazdów albo odwiedzanie lokalnych imprez właśnie w takich miejscach. Chcielibyśmy również w tym celu pomóc w tworzeniu programu nauczania dla podstawowego kursu esperanto, opartego na filmie „Mazi en Gondolando”, który obecnie jest budowany w Warszawie na potrzeby kursu na Uniwersytecie Warszawskim. Taki program nauczania mógłby być w łatwy sposób wdrożony w dowolnym klubie esperanckim w Polsce.

   3. Materiały promocyjne

    W poprzedniej kadencji udało się wyprodukować kultową koszulkę „Lingva Revolucio”. W ciągu najbliższych dwóch lat chcielibyśmy poszerzyć asortyment materiałów reklamujących naszą organizację, a zarazem będących dodatkowym źródłem dochodów naszej organizacji.

  2. Współpraca zagraniczna
   1. TEJO i TEJK

    Będziemy reprezentować PEJ na wszystkich spotkaniach TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) i TEJK (Tut-Eŭropa Junulara Konferenco). Zamierzamy również zgłaszać naszą organizację do wszystkich seminariów organizowanych przez TEJO, a w ten sposób umożliwić uczestniczenie w nich jak największej ilości członków PEJ.

   2. 65. Światowy Kongres Młodzieży Esperanckiej w Librecu, Czechy

    65-a Internacia Junulara Kongreso, który odbędzie się latem 2009 r. w Libercu, jest wydarzeniem absolutnie priorytetowym na tą kadencje zarządu. Zamierzamy zaangażować jak najwięcej członków PEJ w prace międzynarodowej ekipy organizacyjnej budowanej przez naszą organizację oraz współpracujące z nami Czeską i Niemiecką Młodzież Esperancką. Wydarzenie to umożliwi nam szkolenie kadr przy organizacji tej największej młodzieżowej imprezy esperanckiej. Ponadto, dobrze zorganizowane IJK jeszcze bardziej podniesie renomę PEJ, jako jednej z najlepiej działających młodzieżowych organizacji esperanckich na świecie.

   3. Seminarium E@I w Nowym Sączu

    Wspólnie z Esperanto@Interreto zamierzamy zorganizować seminarium, które planowane jest na wiosnę 2009 r. w Nowym Sączu. Tematem seminarium będą „Multimedia dla wielojęzyczności i wielokulturowości”, a finanse zamierzamy pozyskać z funduszu Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu”. Seminarium ma na celu szkolenie w zakresie używania multimedialnych środków przekazu i jest kierowane do działaczy młodzieżowego ruchu esperanckiego zainteresowanych właśnie tą tematyką. Ponadto, treść seminarium będzie powiązana z budową wielojęzycznego portalu informacyjnego o ruchu esperanckim aktualne.info. Dzięki temu spotkaniu chcemy poszerzać kwalifikacje, zarówno członków PEJ, jak i członków organizacji z innych krajów, które będą zaproszone do współpracy.

   4. Spotkanie Sub-18

    W przeciwieństwie do wyżej wspomnianego seminarium, spotkanie Sub-18 jest kierowane do osób dopiero wchodzących w ruch esperancki, a zwłaszcza do młodzieży poniżej 18. roku życia. Takie spotkanie chcemy zorganizować wspólnie z Niemiecką Młodzieżą Esperancką, a niezbędne środki finansowe pozyskać z funduszu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Program takiego spotkania będzie składał się głównie z nauki esperanta poprzez zabawę, aby w jak najprzyjemniejszej atmosferze przyciągać młodzież do ruchu esperanckiego.

  3. Współpraca krajowa
   1. Współpraca z PZE

    PEJ, jako sekcja młodzieżowa Polskiego Związku Esperantystów, będzie reprezentowany na Krajowych Zjazdach Delegatów PZE. Zamierzamy również angażować się w organizacje i brać czynny udział w Krajowych Kongresach Esperanckich organizowanych przez PZE. Ponadto chcemy również wspomóc PZE w budowie i redagowaniu nowej strony esperanto.pl oraz regularnie informować o naszej działalności na łamach organu PZE „Pola Esperantisto”.

   2. Tradycyjnie współorganizowane imprezy

    PEJ, tak jak do tej pory, będzie wspólnie z warszawskim klubem Varsovia Vento organizował Ago-Semajno, które w ciągu ostatnich dwóch lat urosło do rangi największej imprezy esperanckiej w Polsce, a od tego roku po raz pierwszy wyjdzie poza granice naszego kraju. Również wspólnie z Varsovia Vento zamierzamy organizować majową imprezę wypoczynkową HELA.

    Natomiast w Poznaniu nadal będziemy wspierać organizowane przez tamtejsze stowarzyszenie e-senco, artystyczne konfrontacje Arkones.

   3. Forum Ekonomiczne w Krynicy

    Już od dwóch lat PEJ bierze udział w popularyzacji esperanta na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Tam zajmujemy się przede wszystkim obsługą stoiska przygotowanego wspólnie z Eŭropa Esperanto-Unio. Tę tradycję zamierzamy kontynuować również i w tej kadencji.

   4. 94. Światowy Kongres Esperancki w Białymstoku

    Z pewnością najważniejszym wydarzeniem esperanckim w Polsce podczas obecnej kadencji Zarządu będzie Universala Kongreso w roku 2009. Również w organizacji tej imprezy chcielibyśmy mieć swój udział. Zakres i możliwości naszych działań będą jeszcze przedmiotem ustaleń z Komitetem Organizacyjnym białostockiego UK. Z pewnością chcielibyśmy zorganizować dla 94. Światowego Kongresu program młodzieżowy, dzięki czemu na Kongres do Białegostoku ściągnęlibyśmy dużą ilość młodych esperantystów zazwyczaj nie zainteresowanych udziałem w UK.

 3. Sekretarz (Justyna Rusznica)
  1. Ja jako sekretarz

   Jako że głos narodu, a właściwie Komitetu zadecydował, iż zostanę członkiem Zarządu, ustawiłam się na funkcji lekkiej, przyjemnej, lecz szalenie ważnej. Przez najbliższe dwa lata będę więc protokołować nasze Zjazdy. Życzę wam, aby lekkie pióro było zawsze blisko mnie, byście cieszyli swe oczy pięknymi raportami. Oddawać będą one jedynie prawdę i mam nadzieję, że nawet me słowa nie będą tak barwne jak działania naszej organizacji, czyli wasze.

  2. Ja jako harcerka

   Mimo, że moją główną funkcją jest skrobanie protokołów, najbardziej związana jestem z harcerstwem i popularyzowaniem moich pasji właśnie w tym środowisku. W ciągu ostatniego roku przeprowadziłam zajęcia o esperanto na Zlocie Harcerstwa Polskiego w Kielcach, w czasie kilku zbiórek, biwaków, zlotu hufca. Zajęcia obejmowały podstawowe informacje o języku i ruchu, często spotykały się z zainteresowaniem i kończyły się radosnymi buźkami uczestników. Pragnę kontynuować i rozciągnąć ten front szerzej. Pewnym jest, że harcerze z okolic Wrocławia, Kłodzka, Nowej Soli i Katowic będą mieli przyjemność uczestniczyć w moich zajęciach. Chciałabym jednak, żebym stała się medium między esperantystami z Warszawy, Poznania, Krakowa, Bydgoszczy, Białegostoku (oraz innych) a tamtejszymi harcerzami, którzy zechcieliby poznać język szerzący braterstwo i równość. Liczę na otwartość klubów esperanckich oraz niezależnych esperantystów, którzy zadeklarowaliby gotowość prowadzenia takich zajęć. Oczywiście ludzie tacy otrzymają potrzebne wsparcie, np. w planowaniu.

   Drugą propozycją harcersko-esperancką z mojej strony jest prowadzenie gier, zabaw harcerskich oraz organizowanie prelekcji i innych zajęć proharcerskich na imprezach esperanckich, np. gry na spostrzegawczość, zajęcia z węzłów, szyfrów, gry terenowe, tematyczne, zabawy integracyjne, śpiewanki. Takie formy mogłyby być urozmaiceniem programów ArKonEsu, ASo, czy innych proponowanymi przez harcerzy. Jeśli reklama esperanta wśród harcerzy okaże się skuteczna, za dwa lata stworzymy zdyscypliowaną grupę do pomocy przy organizacji imprez esperanckich.

   Po trzecie, jakiś czas temu stworzyłam cykl sprawności harcerskich, który jest zbiorem zadań dla harcerza, których wykonanie zwiększy jego zdolności językowe, poszerzy wiedzę o ruchu esperankim, historii języka, życia twórcy. Zadania wymagają też zaangażowania na rzecz rozpowszechniania języka. Aktualnie cykl czeka na potwierdzenie władz. Jeśli pomyślnie przejdzie tę próbę, polscy harcerze będą mogli zdobywać te sprawności szerząc między sobą esperanto.

  3. Ja jako działacz internetowy

   Nie reklamują nas znane, wielkie media. Promować więc musimy się sami. Nie jestem mocna w tworzeniu stron internetowych, ale kilka słów naskrobać umiem i z chęcią zajmę się częścią tekstową strony PEJ-u. Jeśli dostanę aparat do rączek, wyczaruję trochę nienajgorszych zdjęć. Tym sposobem polecam swą skromną osobę jako otwarte oczy oraz piszącą rękę na imprezach esperanckich.

  4. Ja jako mieszkanka Wrocławia

   Minęły już dwa lata od momentu, kiedy wprowadziłam się do stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. Wtedy też zaczęłam poznawać magiczny język międzynarodowy, który zwiemy esperantem. Ten czas nie był przespany, jednak myślę, że w mojej działalności proesperanckiej zabrakło starań o rozwój języka w moim mieście. W ciągu najbliższych dwóch lat chcę naprostować to przeoczenie. Stworzenie młodzieżowego klubu esperanckiego we Wrocławiu stawiam więc jako cel w tej dziedzinie. Wiem, że z moim zapałem i optymistycznym nastawieniem osiągniemy ten cel. Proszę jednak, kolegów i koleżanki bardziej doświadczone w tej kwestii, byście wspierali tę inicjatywę swoimi radami i wskazówkami.

 4. Skarbnik (Leszek Dobrowolski)

  Kluczowe dla każdego organizacji pozarządowej są finanse. Głównym źródłem przychodów są darowizny osób nam życzliwych, składki członkowskie oraz akcje związanie z produkcją i rozprowadzaniem gadżetów esperanckich, w szczególności koszulek. Esperanto dla większości osób jest uważane za ideę niekomercyjną, dlatego przy ograniczonej możliwości pozyskiwania pieniędzy szczególnie ważne jest rozważne zarządzanie skromnym majątkiem.

  Należy egzekwować rzeczywiste członkostwo w organizacji (członek: osoba, która płaci składkę członkowską), tym bardziej, że kwota składki jest wyjątkowo niska w porównaniu z korzyściami, jakie daje. Istnieje kilka imprez esperanckich, na których członkowie PEJ korzystają z wysokich ulg, a nawet z całkowitego zwolnienia z wpisowego. Dlatego będę zachęcał młodych esperantystów do wsparcia naszej organizacji w tej formie, a organizatorów zaprzyjaźnionych imprez do weryfikacji uprawnień zniżkowych.

  Moja sytuacja jest o tyle utrudniona, że dotychczasowy skarbnik przestał pełnić swoją funkcję, a mimo to stanowiska nie objęła nowa osoba. Doprowadziło to do zarządzania finansami z pominięciem osoby skarbnika, a konsekwencji niejasnych sytuacji, które podważały wiarygodność organizacji. Dlatego, jako osoba w pełni odpowiedzialna za przyszłe rozliczenia chcę, aby wszelkie decyzje finansowe przekraczające zakres zwykłej obsługi bieżących potrzeb PEJ miały swoje źródło w decyzji zarządu, a nie pojedynczych osób oraz pokrycie w dokumentacji.

  W przyszłości powinniśmy również współpracować z PEA, jeśli chodzi o umożliwienie przekazywania na nasze potrzeby 1% podatku. Przy jego odprowadzaniu istnieje bowiem możliwość wskazania, na co pozyskane pieniądze powinny być przeznaczone, np. na sekcję młodzieżową.

Zobacz również

Dodaj komentarz