Piąty Zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej odbył się w Warszawie w dniach 19-21 maja 2006 r. Podczas Zjazdu między innymi zostały wybrane władze PME na kadencję 2006-2008.

Protokól z Zebrania Komitetu

5. Zjazd PME

5. Zjazd PME

Zebranie odbyło się w ramach 5. zjazdu Polskiej Młodzieży Esperanckiej w Warszawie. Wzięło w nim udział 19 członków PME, w tym 7 z ustępującego komitetu (lista obecności w Załączniku 1).

Zebranie otwarła Irmina, która przedstawiła porządek obrad. Następnie Irmina przedstawiła raport z działalności organizacji w ciągu ostatnich dwóch lat (tj. od jej reaktywacji w 2004 r.) oraz raport finansowy. Na uwagę zasługuje fakt, że w ciągu dwóch lat stan majątkowy PME znacznie się powiększył, głównie za sprawą darowizny od francuskiego sponsora i wpływów z IJK w Zakopanem.

Następnie Łukasz Żebrowski przedstawił projekt zmian w regulaminie, które miałyby zostać przyjęte przez komitet. Chodzi o zmniejszenie roli komitetu (który miałby jedynie powoływać i odwoływać zarząd), zwiększenie roli zarządu (który mógłby podejmować uchwały), zwiększenie składu osobowego zarządu o cztery nowe funkcje (członkowie zarządu ds. nauczania, imprez, komunikacji internetowej oraz kontaktów publicznych i promocji), wreszcie o zmianę procedury wyborów do komitetu. Wywiązała się krótka dyskusja na temat proponowanych zmian, gdyż nie wszyscy byli przekonani o potrzebie ich wprowadzenia. Ustalono, że dalszą dyskusję na ten temat przeprowadzi się później, przed samym głosowaniem.

Następnie przystąpiono do wyborów. Najpierw wybrano nowy komitet, który będzie sprawował swoją funkcję w latach 2006-2008. Do komitetu mogli zapisać się wszyscy obecni członkowie PME, którzy wyrazili taką chęć. Ostatecznie w nowym komitecie znalazło się 18 osób, których lista znajduje się w Załączniku 2.
Nowo wybrany komitet podjął uchwałę następującej treści:

Uchwała 1/1/2006
Komitet Polskiej Młodzieży Esperanckiej nadaje Pawłowi Janowczykowi tytuł honorowego członka PME.

Uchwała została przyjęta przez aklamację.
Kolejnym punktem zebrania były wybory nowego zarządu. W związku z tym, że odbywały się one według niezmienionej jeszcze wersji regulaminu, komitet podjął następującą uchwałę, która umożliwiła poszerzenie składu Zarządu o dodatkowe funkcje:

Uchwała 2/1/2006
Działając na podstawie punktu 6.b. regulaminu Polskiej Młodzieży Esperanckiej, komitet PME poszerza skład zarządu PME o następujące stanowiska:

  1. członek zarządu do spraw nauczania
  2. członek zarządu do spraw komunikacji internetowej
  3. członek zarządu do spraw kontaktów publicznych i promocji.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Swoją kandydaturę do zarządu zgłosiło 9 osób. Każda z nich przedstawiła się pokrótce zebranym. Następnie odbyło się głosowanie, w którym wyłoniono siedem osób. Członkowie nowego zarządu rozdzielili następnie między siebie funkcje. Skład zarządu PME na lata 2006-2008 przedstawia się następująco:

 • Irmina Szustak – przewodnicząca
 • Łukasz Żebrowski – wiceprzewodniczący
 • Przemysław Wierzbowski – sekretarz
 • Aleksandra Woźniak – skarbnik
 • Tobiasz Kaźmierski – członek zarządu ds. kontaktów publicznych i promocji
 • Leszek Dobrowolski – członek zarządu ds. komunikacji internetowej
 • Tomasz Stachowicz – członek zarządu ds. nauczania

Następnie Irmina przedstawiła propozycję współpracy, jaką dostaliśmy od flandryjskiej organizacji młodzieżowej FLEJA. Chodzi o projekt stworzenia podręcznika wyjaśniającego zasady tworzenia artykułów w Wikipedii. FLEJA szuka osoby, która zajęłaby się finansową stroną projektu. Ustalono, że PME poprze ten projekt, a na naszego reprezentanta została wstępnie wybrana Ola.

Irmina przedstawiła również zbliżające się seminaria TEJO: jedno na przełomie października i listopada w Brukseli, drugie w pierwszej połowie listopada w Brnie. Na każde z tych seminariów PME może delegować od 2 do 3 osób. Ustalono, że informacja na ten temat zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej, kiedy będą znane szczegóły.

Irmina poinformowała, że szukane są dwie osoby do projektu nauczania esperanta w Bośni. Nauczyciele muszą znać języki angielski i niemiecki. Ponieważ nikt z obecnych nie był zainteresowany, ustalono, że informacja na ten temat pojawi się na stronie, a do członków PME zostanie rozesłany list w tej sprawie.
Irmina przedstawiła jeszcze jeden duży projekt, w który PME będzie mogła się zaangażować. Chodzi o Europejski Dzień Młodzieży, który odbędzie się 25 maja 2007 w Warszawie. Dyskusję na ten temat odłożono na późniejsze spotkania, kiedy będzie więcej wiadomo o projekcie.

Irmina zgłosiła również problem związany z rabatami na udział w niektórych imprezach esperanckich, które przysługują członkom naszej organizacji. Chodzi o to, że wiele osób, często nawet nieznających esperanta, zapisuje się do PME na miejscu, po to tylko, żeby dostać rabat. Pojawiło się kilka propozycji, które mogłyby zaradzić temu problemowi, ale żadna z nich nie została na razie przyjęta.

Przystąpiono wreszcie do dyskusji na temat zmian w regulaminie. Okazało się, że proponowane zmiany nie są dopracowane we wszystkich szczegółach. Ponieważ dyskusja na ten temat była długa i nie prowadziła do żadnych wniosków, które by satysfakcjonowały wszystkich, ustalono, że zarząd popracuje jeszcze nad projektem zmian i przedstawi go pod głosowanie na kolejnym zjeździe.

Na miejsce kolejnego zjazdu został wybrany Malbork. Zjazd odbędzie się w październiku.
Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządził Janusz Myzik

Załącznik 1 – Lista obecności

Członkowie komitetu kadencji 2004-2006:

 1. Tobiasz Kaźmierski
 2. Janusz Myzik
 3. Tomasz Stachowicz
 4. Irmina Szustak
 5. Przemysław Wojnowski
 6. Aleksandra Woźniak
 7. Łukasz Żebrowski

Obecni spoza komitetu kadencji 2004-2006

 1. Małgorzata Baczyńska
 2. Maciej Banachowicz
 3. Leszek Dobrowolski
 4. Anna Felczyńska
 5. Łukasz Korczewski
 6. Agnieszka Mozer
 7. Jacek Pożyczka
 8. Magda Ratuska
 9. Agnieszka Rzetelska
 10. Przemysław Wierzbowski
 11. Tomasz Witek
 12. Sebastian Żurek
Załącznik 2 – Skład komitetu PME na lata 2006-2008
 1. Małgorzata Baczyńska
 2. Leszek Dobrowolski
 3. Anna Felczyńska
 4. Tobiasz Kaźmierski
 5. Łukasz Korczewski
 6. Agnieszka Mozer
 7. Janusz Myzik
 8. Jacek Pożyczka
 9. Magda Ratuska
 10. Agnieszka Rzetelska
 11. Tomasz Stachowicz
 12. Irmina Szustak
 13. Przemysław Wierzbowski
 14. Tomasz Witek
 15. Przemysław Wojnowski
 16. Aleksandra Woźniak
 17. Łukasz Żebrowski
 18. Sebastian Żurek

Dodaj komentarz