ZjazdRaportProtokółZapisaniWarunkiDojazdProgramEn Esperanto

Protokół

Zebranie Komitetu PME odbyło się podczas zjazdu Polskiej Młodzieży Esperanckiej w Białymstoku w dniu 27.11.2010 r. Wzięło w nim udział 16 osób, w tym 9 członków Komitetu (załącznik 1).

Zebranie otworzył Łukasz Żebrowski przedstawiając porządek obrad oraz odczytując list Agnieszki Rzetelskiej w sprawie rezygnacji z funkcji przewodniczącej PME (załącznik 2). Następnie przystąpiono do omawiania pierwszego punktu, czyli przyłączenia się do powstającej Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM).

Agnieszka Mozer przedstawiła raport ze spotkania dotyczącego PROM-u, które odbyło się w Bukowinie Tatrzańskiej. Następnie odbyła się dyskusja nad przystąpieniem do Rady. Jako plusy przystąpienia wymieniono: prestiż, ułatwienie kontaktu z innymi organizacjami, lepszy przepływ informacji, możliwość udziału we wspólnych projektach, wpływ na politykę PROM-u (w kraju i za granicą) oraz promocję esperanta i PME wśród innych organizacji. Wśród minusów zauważono składki, publikowanie raportów finansowych oraz formalności związane z przystąpieniem do PROM-u poprzez PZE. W tej sprawie komitet jednogłośnie podjął uchwałę następującej treści:

Uchwała 1/3/2010
Komitet Polskiej Młodzieży Esperanckiej deklaruję chęć przystąpienia poprzez Polski Związek Esperantystów do Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych i zleca Zarządowi Polskiej Młodzieży Esperanckiej podjęcie niezbędnych działań zmierzających do tego celu, przy współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Związku Esperantystów oraz grupą inicjującą powstanie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja na temat wspierania działalności lokalnej Przemek Wierzbowski przedstawił obecną sytuacje, wspominając, że większe młodzieżowe ośrodki esperanta są tylko w Warszawie, Białymstoku, Krakowie i Poznaniu. Jednym ze sposobów na rozwój naszej działalności poza tymi ośrodkami może być nauczanie przez internet, za pomocą Skype’a i platformy edukacyjnej moodle. Przedstawiono także projekt stworzenia pakietu dla osób chcących uczyć esperanta, który mógłby się opierać np. na filmie Pasporto al la Tuta Mondo i materiał dostosowanych niego. Projektem tym zajmie się grupa robocza, w skład której weszli Przemek Wierzbowski, Zuzanna Samborska i Małgorzata Baczyńska. Kolejnym pomysłem jest skorzystanie z programu Wolontariatu Europejskiego i znalezienie wolontariusza, który by pracował dla PME. Tym projektem zajmie się Przemek Wierzbowski i Łukasz Żebrowski. Zauważono również potrzebę stworzenia materiałów informacyjnych na temat naszej organizacji, które promowałyby PME i jej działalność. Do grupy roboczej opracowującej ten temat zgłosili się Łukasz Żebrowski, Zuzanna Samborska, Marta Wierzbowska i Agnieszka Mozer. Wszystkie powołane grupy robocze mają charakter otwarty, a osoby chętne do współpracy mogą zgłaszać się do wyżej wymienionych osób.

Następnie przedstawiono propozycję zorganizowanie kolejnego zjazdu PME w ramach 32. Ogólnopolskiego Kongresu Esperanta, który odbędzie się w Nowym Sączu w dniach 30 kwietnia – 7 maja 2011. Propozycja ta została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 1/2010 (załącznik 3) z poprzedniego zjazdu w Warszawie. Potem zaprezentowała się jedyna kandydatka na przewodniczącą – Agnieszka Mozer. Po prezentacji była przerwa podczas której uczestnicy zjazdu wzięli udział w grze miejskiej.

Po przerwie przeprowadzono głosowanie nad kandydaturą Agnieszki Mozer. Została wybrana na przewodnicząca przy dziewięciu głosach za, żadnym przeciwnym i żadnym wstrzymującym się.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad regulaminem PME. Łukasz Żebrowski przedstawił sposób procedowania, a Przemek Wierzbowski – główne założenia zmian w regulaminie. Podczas omawiania po kolei wszystkich paragrafów regulaminu, oprócz zmian proponowanych przez obecnych na spotkaniu, poddano pod dyskusje również uwagi przesłane na piśmie przez Pawła Fischer-Kotowskiego. Najbardziej znaczące zmiany w stosunku do wersji wcześniej przedstawionej Komitetowi wprowadzono w paragrafach 3, 7 i 8. W paragrafie 3 doprecyzowano kwestie wygasania członkostwa oraz zawieszenia praw członkowskich. W paragrafach 7 i 8 doprecyzowano procedury związane z odwoływaniem członka Zarządu lub całego Zarządu oraz ze zmianami w regulaminie, a w szczególności terminy w jakich miałyby się odbyć takie głosowania. Po zakończeniu dyskusji nad regulaminem, uczestnicy zebrania udali się na obiad. Po powrocie przeprowadzono głosowanie nad wypracowanym projektem regulaminu. Projekt ten (załącznik 4) został przyjęty jednogłośnie. Regulamin wejdzie w życie w dniu zatwierdzenia go przez Zarząd Główny PZE.

Ostatnim punktem porządku obrad było wybranie nowego loga PME. Dwie propozycje przedstawił Przemek Wierzbowski, a cztery – Marta Wierzbowska. Komitet jednogłośnie podjął decyzje, żeby w tym głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy obecni na zebraniu, a nie tylko członkowie Komitetu, czyli w tym momencie 13 osób. W pierwszej turze propozycje Przemka dostały odpowiednio 6 i 3 głosy, a propozycje Marty kolejno 0, 2, 2 i 0 głosów. Do drugiej tury przeszły obie propozycje Przemka. Kolejne głosowanie zakończyło się wynikiem 9 do 4, a więc logo *pej (załącznik 5) zaprojektowane przez Przemka Wierzbowskiego zostało wybrane na nowe oficjalne logo PME. Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządziła Natalia Antolak, Sekretarz PME

Załączniki

Dodaj komentarz