Przyjęty na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZE
Łódź, 23 sierpnia 2008

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie “Polski Związek Esperantystów”, zwane w dalszych postanowieniach statutu “PZE”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa “PZE” w języku Esperanto brzmi: “Pola Esperanto Asocio”, w skrócie “PEA”.

§ 2

PZE jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym zwolenników esperanta na zasadzie dobrowolności i opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 3

Terenem działalności PZE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miejscowość zamieszkania Przewodniczącego Zarządu Głównego – Nowy Sącz.

§ 4

 1. PZE ma prawo powoływania oddziałów na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.
 2. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.
 3. Z PZE mogą się stowarzyszać inne niezależne organizacje esperanckie na zasadach członka wspierającego.

§ 5

PZE może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 6

PZE ma prawo używania odznak organizacyjnych – według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej – oraz pieczęci.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem PZE jest:

 1. nauczanie i popularyzowanie języka esperanto,
 2. szerzenie za pomocą języka esperanto idei zbliżenia między narodami,
 3. wykorzystywanie języka esperanto do popularyzowania historii i kultury polskiej,
 4. zaspokajanie potrzeb członków PZE w zakresie doskonalenia znajomości języka esperanto,
 5. PZE prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.

§ 8

PZE realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie kursów języka esperanto,
 2. wydawanie oraz sprzedaż podręczników i wydawnictw esperanckich,
 3. prowadzenie bibliotek oraz wypożyczalni książek i czasopism esperanckich,
 4. organizowanie odczytów, wieczorów klubowych i imprez artystycznych, konkursów oraz wystaw,
 5. prowadzenie ośrodków oświatowych, wydawniczych, kulturalnych, turystycznych oraz szkoleniowych,
 6. organizowanie prelekcji, odczytów i seminariów dotyczących problemów międzynarodowej komunikacji językowej, interlingwistyki i języka esperanto,
 7. organizowanie kursów pedagogicznych oraz weryfikowanie i kwalifikowanie osób ubiegających się o prawo nauczania języka esperanto,
 8. rozwijanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi, wykorzystanie języka esperanto do nawiązywania wszechstronnych kontaktów w Europie i świecie, w tym – działania na rzecz integracji europejskiej, rozszerzenia sieci miast i regionów partnerskich poprzez szukanie kontaktów esperanckich w miejscowościach i regionach unijnej współpracy oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 9. organizowanie i uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych zjazdach, kongresach i konferencjach, obchodach okolicznościowych i innych międzynarodowych imprezach esperanckich,
 10. udzielanie pomocy władzom oświatowym przy wprowadzaniu języka esperanto do szkół i uczelni, upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu, ochrony dóbr kultury, sztuki i tradycji,
 11. sprawowanie opieki i udzielanie pomocy szkolnym grupom esperanckim oraz zespołom młodzieżowym przy placówkach wychowawczych, organizacjach dziecięcych i młodzieżowych, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 12. organizowanie różnych form turystyki i wypoczynku połączonych z praktycznym zastosowaniem języka esperanto, działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 13. współpracę z mediami w zakresie upowszechniania języka i kultury esperanckiej.
 14. promocję walorów turystycznych i bogactwa kulturowego kraju poprzez wydawnictwa na ten temat w języku Esperanto, rozpowszechniane podczas wszelkich imprez o charakterze międzynarodowym, organizowanych w kraju i za granicą,
 15. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 16. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
 17. tworzenie warunków dla pozyskiwania środków publicznych na działalność Stowarzyszenia w drodze szkoleń, wydawnictw tematycznych i fachowego poradnictwa,
 18. integrację międzypokoleniową, realizowaną we wspólnych przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych,
 19. nawiązywanie współpracy pomiędzy PZE a innymi organizacjami ruchu esperanckiego w Polsce,
 20. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 21. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie PZE dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym PZE może zostać osoba fizyczna, która zobowiąże się przestrzegać Statutu PZE, wypełni deklarację członkowską i opłaci składkę.
 2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego PZE mogą wystąpić:
  1. pełnoletni obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych.
  2. małoletni obywatele polscy w wieku 16-18 lat,
  3. małoletni poniżej 16 lat posiadający zgodę ustawowych przedstawicieli,
  4. cudzoziemcy stale zamieszkujący na terytorium RP.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały członków zarządu właściwego oddziału.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym PZE może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która dla poparcia działalności PZE opłaciła składkę członkowską.
 2. Osoba fizyczna lub prawna nabywa prawa członka wspierającego z chwilą opłacenia składki i traci je z końcem roku kalendarzowego, za który opłaciła składkę.
 3. Członek wspierający – osoba prawna działa w PZE za pośrednictwem swego przedstawiciela i może korzystać z majątku PZE na zasadach określonych przez władze PZE.

§ 12

 1. Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla polskiego ruchu esperanckiego.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni, o których mowa w §10 ust. 2 pkt. 1, i honorowi mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz naczelnych PZE i władz oddziału PZE,
  2. wybierać i być wybieranymi do innych władz PZE (np. kół, sekcji i klubów),
  3. korzystać z pomocy i urządzeń PZE według ogólnie przyjętych zasad,
  4. podejmować inicjatywy zgodnie z celami PZE,
  5. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PZE,
  6. nosić odznaki PZE.
 2. Członkom zwyczajnym, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 2 i 4 przysługują wszystkie uprawnienia ustępu 1 z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić większości we władzach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.
 3. Członkom zwyczajnym, o których mowa w §11 ust. 2 pkt 3 przysługują uprawnienia wymienione w §13 ust. 1 pkt 3,4,5,6 oraz uprawnienia pkt 2 w odniesieniu do jednostek organizacyjnych sekcji młodzieżowej.
 4. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt 2,3,4,5 i 6.

§ 14

Do obowiązków członków PZE należy:

 1. branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych PZE,
 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PZE,
 3. dbanie o dobre imię PZE,
 4. regularne opłacanie składki członkowskiej.

§ 15

 1. Członkostwo osób fizycznych wygasa przez:
  1. wystąpienie z PZE zgłoszone na piśmie do zarządu oddziału,
  2. skreślenie z listy członków przez zarząd właściwego oddziału z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku, licząc od końca roku, za który została opłacona składka,
  3. wykluczenie przez zarząd oddziału za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działalność na szkodę PZE, lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
  4. śmierć członka.
 2. Członkostwo członka wspierającego – osoby prawnej ustaje poprzez:
  1. dobrowolne wystąpienie z PZE zgłoszone na piśmie,
  2. skreślenie z powodu zalegania z opłatą zadeklarowanej składki lub utraty osobowości prawnej.
 3. Wykluczonemu z PZE przysługuje prawo odwołania w terminie 30 dni do Zarządu Głównego.
 4. Ponowne przyjęcie do PZE członka wykluczonego może nastąpić po upływie 5 lat na warunkach nowego członka.

§ 16

 1. Członkowie władz nie otrzymują wynagrodzenia za sprawowanie funkcji.
 2. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą wchodzić w skład innych władz PZE.

Rozdział IV

Władze naczelne PZE

§ 17

 1. Władzami naczelnymi PZE są:
  1. Krajowy Zjazd Delegatów,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz naczelnych trwa 3 lata.

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 18

 1. Najwyższą władzą PZE jest Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 19

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności PZE,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie imiennie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i delegatów,
 5. wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie zmian statutu PZE,
 7. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Zarządu Głównego PZE,
 8. nadawanie godności członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez PZE działalności jako organizacji pożytku publicznego,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia PZE do federacji organizacji esperanckich działających w Polsce,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania PZE.

§ 20

 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:
  1. z głosem decydującym – delegaci wybrani na walnych zebraniach oddziałów,
  2. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz naczelnych, przedstawiciele członków wspierających – osób prawnych, przedstawiciele członków honorowych i osoby zaproszone.
 2. Delegaci i członkowie ustępujących władz uczestniczą w Zjeździe na koszt macierzystych oddziałów.

§ 21

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na 3 lata.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 60 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu, a następnie przesyła delegatom sprawozdania ZG i GKR oraz inne materiały na Zjazd minimum 14 dni przed Zjazdem.

§ 22

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany:
  1. na podstawie uchwały Zarządu Głównego
  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby zarządów oddziałów.
 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania/wniosku lub podjęcia uchwały.
 3. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz z głosem doradczym członkowie władz naczelnych i zaproszeni goście.

§ 23

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się PZE.

Zarząd Główny

§ 24

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
  1. kierowanie całokształtem działalności PZE zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
  2. ustalanie zasad gospodarki finansowej PZE, zarządzanie majątkiem oraz gospodarowanie funduszami PZE,
  3. sporządzanie rocznych planów działalności, budżetów i sprawozdań finansowych oraz przedstawienie ich do wiadomości członkom Głównej Komisji Rewizyjnej
  4. zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów i ustalanie zasad wyboru delegatów,
  5. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i sekcji,
  6. zawieszanie i uchylanie uchwał zarządów oddziałów i sekcji niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz naczelnych PZE,
  7. reprezentowanie PZE na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  8. powoływanie lub rozwiązywanie stałych lub doraźnych komisji problemowych,
  9. powoływanie i rozwiązywanie jednostek gospodarczych i ośrodków oświatowych, wydawniczych, kulturalnych, turystycznych oraz szkoleniowych dla potrzeb PZE,
  10. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek gospodarczych i ośrodków oraz redaktorów naczelnych wydawnictw PZE,
  11. uchwalanie regulaminów wewnątrzorganizacyjnych,
  12. nadawanie odznak związkowych i wyróżnień,
  13. rozpatrywanie wniosków i zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej oraz odwołań do Zarządu Głównego,
  14. podejmowanie uchwał w sprawie kongresów esperanckich w Polsce,
  15. wybór członków Komitetu UEA, delegowanie członków do władz międzynarodowych organizacji esperanckich,
  16. delegowanie przedstawicieli PZE na kongresy, zjazdy i konferencje esperanckie za granicą,
  17. inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.
 2. Tryb reprezentowania PZE w Światowym Związku Esperantystów (UEA) oraz na zjazdach i konferencjach esperanckich za granicą, a także tryb przynależności indywidualnych członków do UEA i innych organizacji esperanckich określają odrębne regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.

§ 25

 1. Przewodniczącego (w głosowaniu odrębnym) jak i pozostałych członków Zarządu Głównego w liczbie 7-8 osób wybiera Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Zarząd Główny (8-9 osób) składa się z: przewodniczącego PZE, wiceprzewodniczących PZE, sekretarza generalnego PZE, skarbnika PZE i członków.
 3. W razie zwolnienia stanowiska członka Zarządu Głównego z innych powodów Zarząd Główny wybiera nowego na jego miejsce. W trakcie kadencji można w ten sposób wymienić 1/3 składu Zarządu Głównego.

§ 26

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Uchwały ZG zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków ZG, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 27

Organizacja i tryb pracy Zarządu Głównego określa uchwalony przezeń regulamin.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 29

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej PZE,
 2. nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów,
 3. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
 4. składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdań wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Głównego.

§ 30

 1. Główna Komisja Rewizyjna działa kolegialnie na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy podległości służbowej. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Rozdział V

Oddziały

§31

 1. Oddział może być powołany przez Zarząd Główny, na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych PZE.
 2. Wszystkie oddziały PZE muszą być samowystarczalne finansowo.

§ 32

 1. Władzami oddziału są:
  1. Walne Zebranie Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja władz oddziału trwa 3 lata.

Walne Zebranie Oddziału

§ 33

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Oddziału.
 2. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 34

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz naczelnych PZE,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną Oddziału i członków,
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 6. wybieranie delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
 7. podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Oddziału.
 8. uchwalanie wniosku do ZG o rozwiązanie oddziału.

§ 35

W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział:

 1. z głosem decydującym – członkowie oddziału,
 2. z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 36

 1. Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału raz na trzy lata.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 37

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane:
  1. na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
  2. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
  3. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddział,
  4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

§ 38

Uchwały Walnego Zebrania Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

Zarząd Oddziału

§ 39

 1. Zarząd Oddziału składa się z 4-7 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego, jednego lub dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika oddziału.
 2. Zarząd Oddziału sprawuje władzę w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Oddziału.
 3. Zarząd Oddziału może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 40

Oddział ma obowiązek utrzymywać kontakt z Zarządem Głównym i informować go niezwłocznie o wszelkich zmianach w składzie władz, adresie lub strukturze.

§ 41

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności oddziału i składanie władzom PZE sprawozdań ze swej działalności,
 2. uchwalanie okresowych planów działalności oddziału,
 3. reprezentowanie oddziału na terenie jego działania,
 4. zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny,
 6. rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 7. powoływanie i rozwiązywanie kół, klubów i sekcji na terenie swego działania,
 8. powoływanie i rozwiązywanie stałych lub doraźnych Komisji Problemowych,
 9. powoływanie i rozwiązywanie biura lub sekretariatu oddziału dla obsługi administracyjno-prawnej oddziału,
 10. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych oddziału,
 11. organizowanie nauczania języka esperanto,
 12. organizowanie działalności kulturalno-oświatowej oraz imprez esperanckich,
 13. uchwalanie wysokości składek.

§ 42

 1. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 3. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.
  W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 43

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 44

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej oddziału,
 2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
 3. składanie na Walnym Zebraniu Oddziału sprawozdań wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 4. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności kół, sekcji i klubów,
 5. kontrola opłacania składek członkowskich.

§ 45

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków komisji. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Rozdział VI

Koła, sekcje i kluby

§ 46

 1. Członkowie PZE mogą realizować cele statutowe oraz prowadzić działalność związaną ze swoimi zainteresowaniami biorąc udział w pracach kół, sekcji i klubów.
 2. Zasady i tryb powoływania i działalności kół, sekcji i klubów oraz ich władz określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział VII

Majątek PZE

§ 47

 1. Majątek PZE składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszów.
 2. Na fundusze PZE składają się :
  1. składki członkowskie,
  2. wpływy z działalności statutowej PZE,
  3. wpływy z działalności gospodarczej,
  4. darowizny, zapisy i dotacje.

§ 48

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej PZE ustala Zarząd Główny.
 2. Majątku PZE nie wolno wykorzystywać do:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań na rzecz członków lub osób pozostających w bliskich relacjach ze względu na małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo czy stosunek pracy,
  2. przekazywania go na rzecz członków, pracowników lub osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  3. korzystania z niego przez członków, pracowników lub osób bliskich, na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, pracownicy lub osoby bliskie.
 3. Na prowadzenie działalności Zarządu Głównego oddziały przekazują 20% składek członkowskich.

§ 49

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych PZE składają: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz generalny i skarbnik PZE. Do ważności oświadczeń wymagane jest współdziałanie dwóch osób.
 2. Do ważności pism i dokumentów w sprawach PZE wymagane są podpisy dwóch z wymienionych członków Zarządu Głównego: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza generalnego, skarbnika PZE.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie się PZE

§ 50

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się PZE podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku powzięcia uchwały o rozwiązaniu się PZE, Krajowy Zjazd Delegatów podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku PZE i powołuje Komisję Likwidacyjną.

Dodaj komentarz